KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA €20162015
Liiketoiminta
Liiketulos8 377 984,9220 103 144,10
Oikaisut liiketulokseen (1)20 486 785,0311 501 776,14
Käyttöpääoman muutos (2)648 004,47-4 098 726,06
Saadut osingot181 072,00235 559,00
Saadut korot462 378,12497 738,19
Maksetut korot-2 561 591,53-2 585 682,42
Muut rahoitustuotot ja -kulut-2 804 082,91-2 505 601,77
Verot-313 249,06-51 724,15
Liiketoiminnan rahavirta24 477 301,0423 096 483,03
Investoinnit
Osakkeiden ostot-1 625 000,00-4 380 830,42
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-61 851 205,35-111 978 628,12
Pysyvien vastaavien luovutustulot8 887 343,644 306 944,15
Lainasaamisten lisäys(-) tai vähennys(+)0,00-1 133 732,00
Investointien rahavirta-54 588 861,71-113 186 246,39
Rahoitus
Osakeanti40 784 846,8217 026 923,42
Pitkäaikaisten lainojen nostot35 446 929,88106 931 798,36
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-15 469 130,44-29 075 754,19
Rahoituksen rahavirta60 762 646,2694 882 967,59
Rahavarojen muutos30 651 085,594 793 204,23
Likvidit varat 1.1.40 591 936,2735 798 732,25
Likvidit varat 31.12.71 243 021,6540 591 936,27
(1) Oikaisut liiketulokseen
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta909 174,20-703 104,09
Poistot ja arvonalentumiset15 574 351,6411 894 819,14
Pysyvien vastaavien myyntivoitot(-) tai -tappiot(+)3 701 590,29310 061,09
Erät, joihin ei liity maksua301 668,900,00
20 486 785,0311 501 776,14
(2) Käyttöpääoman muutos
Korottomien saamisten lisäys(-) tai vähennys(+)-363 282,34-9 132 863,02
Vaihto-omaisuuden lisäys(-) tai vähennys(+)622 890,04-1 366 623,33
Korottomien velkojen lisäys(+) tai vähennys(-)388 396,776 400 760,29
648 004,47-4 098 726,06