EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA €20162015
Liiketoiminta
Liiketulos-6 024 979,00-871 824,91
Oikaisut liiketulokseen (1)6 396 250,952 901 965,35
Käyttöpääoman muutos (2)-20 719 037,42833 760,23
Saadut osingot181 072,00235 559,00
Saadut korot381 419,51443 532,65
Maksetut korot-804 967,78-1 087 452,01
Muut rahoitustuotot ja -kulut-1 436 656,62-1 960 770,71
Maksetut verot-824,28-31 768,84
Liiketoiminnan rahavirta-22 027 722,64463 000,76
Investoinnit
Osakkeiden ostot-35 162 244,91-22 138 142,55
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-14 072 769,06-6 516 655,10
Investointeihin liitt. lyhytaik. korottomien velkojen lis.(+) tai väh.(-)11 405 565,830,00
Investointeihin liitt. lyhytaik. korottomien saamisten lis.(-) tai väh.(+)-2 098 956,540,00
Pysyvien vastaavien luovutustulot8 887 343,647 988 199,49
Lainasaamisten lisäys(-) tai vähennys(+)0,00-1 133 732,00
Investointien rahavirta-31 041 061,04-21 800 330,16
Rahoitus
Pitkäaikaisten lainojen nostot1 179 587,991 720 232,49
Pitkäaikaisten korottomien velkojen lis. (+) tai väh. (-)150 000,000,00
Korollisten saamisten lisäys(-) tai vähennys(+)-2 276 248,087 370 581,33
Saadut konserniavustukset6 051 480,623 882 683,86
Maksullinen osakeanti40 784 846,8217 026 923,42
Rahoituksen rahavirta45 889 667,3530 000 421,10
Rahavarojen muutos-7 179 116,338 663 091,70
Likvidit varat 1.1.25 551 234,1316 888 142,43
Likvidit varat 31.12.18 372 117,8025 551 234,13
(1) Oikaisut liiketulokseen
Poistot ja arvonalentumiset2 694 660,662 537 205,33
Pysyvien vastaavien myyntivoitot(-) tai -tappiot(+)
3 701 590,29
364 760,02
6 396 250,952 901 965,35
(2) Käyttöpääoman muutos
Korottomien saamisten lisäys(-) tai vähennys(+)5 332 476,88-5 614 825,53
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+) tai vähennys(-)-26 051 514,306 448 585,76
-20 719 037,42833 760,23