TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT (1 000 €)
KonserniEmoyhtiö
2016201520162015
1. LIIKEVAIHTO
Sähkön myynti188 435200 712130 849137 348
Lämmön myynti26 79621 6051 4221 379
Muu toiminta55 43045 8866 5045 907
270 661268 204138 775144 635
2. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
Vuokratuotot473543478543
Käyttöomaisuuden myyntivoitot3255320
Muut tuotot4 786 2)7 377 1)3 7258 752 1)
5 2927 9754 2359 295
1) OL4-hankkeen kulut laskutettu edelleen osakkailta
2) Sis. pääosin sopimuskorvausta
3. MATERIAALIT JA PALVELUT
Energian ostot ja siirtomaksut139 566134 75669 95768 450
Polttoaineet21 45618 86700
Päästöoikeusostot3 9525 5673 9484 778
Ostot tilikauden aikana164 974159 19073 90573 229
Varastojen lisäys(-) tai vähennys(+)623-1 36700
Ulkopuoliset palvelut2 9871 8801 7021 407
168 584159 70375 60774 636
4. HENKILÖSTÖKULUT
Palkat ja palkkiot5 1754 9193 6283 495
Eläkekulut998945724688
Muut henkilösivukulut261224189161
6 4356 0884 5414 344
Toimitusjohtajalle ja hallitukselle maksetut palkat ja palkkiot452436442425
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana70644541
5. POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Suunnitelman mukaiset poistot
Aineettomat hyödykkeet4604606060
Muut pitkävaikutteiset menot1 086818396362
Rakennukset ja rakennelmat1 6141 110134124
Koneet ja kalusto10 3277 547398385
Siirto- ja jakeluverkosto1 9871 8871 7061 606
Muut aineelliset hyödykkeet727200
Turvevarat27000
15 57411 8952 6952 537
6. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
Kiinteät energian ostot59 82964 91159 82965 034
Ulkopuoliset palvelut9 3846 2311 1661 120
Hallinnon kulut517519356361
Vuokrat1 1811 202349347
Aineet ja tarvikkeet965684209207
Muut henkilöstökulut538407430319
Vastuumenot ja julkiset maksut705546122120
Muut kulut4 374 2)5 777 1)3 733 2)5 777 1)
77 49480 27866 19373 283
1) OL4-hankkeen kulut laskutettu edelleen osakkailta
2) Pääosin osakkeiden arvonalennustappiota
Tilintarkastajan palkkiot
Tilintarkastus75485224
Todistukset ja lausunnot3202
Veroneuvonta4121
Muut palvelut2312225
105637732
7. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Osinkotuotot
Muilta181236181236
181236181236
Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä
-
-
428
153
Osakkuusyrityksiltä33323332
Muilta445482344374
478514804559
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Osakkuusyrityksiltä-29-1700
Muille-5 352-5 090-2 665-3 163
-5 381-5 107-2 665-3 163
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä-4 722-4 358-1 679-2 369
8. TULOVEROT
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta31252032
Tuloverot aikaisemmilta tilikausilta1010
Laskennallisen verovelan muutos1 5312 858--
1 8442 910132