Yhtiökokous

EPV Energia Oy:n ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous, joka valitsee hallituksen ja päättää lakisääteisten asioiden lisäksi myös muista yhtiöjärjestyksessä erikseen määritellyistä asioista. Vuonna 2016 yhtiökokous kokoontui 2 kertaa.

Hallitus

Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lakien, yhtiöjärjestyksen sekä yhtiökokouksen päätösten mukaisesti. Lisäksi hallitus valvoo yhtiön toimintaa ja hallintoa, päättää strategiasta, toimintapolitiikasta, merkittävistä investoinneista ja rahoituksesta. Hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallitukseen kuuluu 10–12 varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä. Myös varajäsenillä on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Hallituksen puheenjohtajan nimeää suurin osakas. Varapuheenjohtajan hallitus nimeää keskuudestaan.

Hallituksen varsinaiset jäsenet:

 • Olli Arola, johtaja
 • Miapetra Kumpula-Natri, europarlamentaarikko (puheenjohtaja)
 • Ahti Källi, toimitusjohtaja
 • Hannu Linna, toimitusjohtaja
 • Pekka Manninen, toimitusjohtaja
 • Jorma Rasinmäki, kaupunginjohtaja
 • Anders Renvall, toimitusjohtaja
 • Eero Seesvaara, toimitusjohtaja (varapuheenjohtaja)
 • Joakim Strand, kansanedustaja
 • Markku Vartia, johtaja

Hallituksen varajäsenet:

 • Martti Haapamäki, toimitusjohtaja
 • Juha Häkkinen, toimitusjohtaja
 • Andreas Rasmus, tuotantopäällikkö
 • Ari Saukkonen, toimitusjohtaja
 • Jukka Ylitalo, toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja ja yhtiön johtoryhmä

Yhtiön toimitusjohtaja on DI Rami Vuola ja hänen sijaisensa talousjohtaja KTM ja insinööri Markku Källström. Muut johtoryhmän jäsenet ovat:

 • Sami Kuitunen, DI
 • Frans Liski, DI
 • Reima Neva, DI
 • Niko Paaso, DI
 • Mats Söderlund, DI

Tytäryhtiöhallinto

EPV Energia Oy:n konserniin kuuluvilla tytär- ja osakkuusyhtiöillä on omat hallintoelimensä, joiden työhön ja valvontaan EPV osallistuu aktiivisesti.

Tilintarkastajat

EPV:n varsinaisiksi tilintarkastajiksi on valittu KHT-yhteisö Ernst&Young Oy

 • päävastuulliset tilintarkastajat KHT Mikko Rytilahti ja KHT Tatu Huhtala
 • varatilintarkastajat KHT Ari Lehto ja KHT Kristian Berg

Henkilöstö

EPV Energia -konsernin henkilöstön osaamisen ylläpitäminen on keskeisessä roolissa, jotta liiketoiminnan jatkuva kehittäminen on mahdollista.

Henkilöstön keskeiset tehtävät:

 • Energianhankinta
 • Voimalaitosomaisuuden tehokas hallinnointi
 • Verkkoliiketoiminnan optimaalinen käyttö
 • Uusien liiketoimintamallien kehittäminen

Henkilöstön tavoitteet:

 • Tuottaa lisäarvoa yhtiön osakkaille ohjaamalla omistuksia
 • Valvoa omistuksiin liittyviä toimintakokonaisuuksia
 • Oman osaamisen kehittäminen
 • Kannustavan työilmapiirin ylläpitäminen

EPV Energia -konsernin henkilöstön lukumäärä oli vuoden 2016 aikana keskimäärin 70 henkilöä. Vuoden lopussa:

 • EPV Energian palveluksessa 45 henkilöä
 • EPV Alueverkon palveluksessa 3 henkilöä
 • Tornion Voima Oy:n palveluksessa 22 henkilöä
 • Koko konsernin henkilöstöstä toimihenkilöitä on yhteensä 53 ja työntekijöitä 17